Regulamin

Rymanów, dnia 19.02.2019 r.

Regulamin „Klubu 20+” K.S. „Start” Rymanów

§1 ZASADY OGÓLNE

 1. Do „Klubu 20+” mogą należeć osoby fizyczne oraz osoby prawne.
  1. Osoby fizyczne uzyskują status klubowicza (członka zwyczajnego Stowarzyszenia Klub Sportowy „START” Rymanów” po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu składki.
  2. Osoby prawne uzyskują status klubowicza (członka wspierającego Stowarzyszenia Klub Sportowy „START” Rymanów), po zawarciu umowy sponsorskiej uregulowanej w ofercie dla przedsiębiorców dotyczącej sponsoringu.
 2. Wysokość wpłat na „Klub 20+” wynosi:

2.1. Osoba fizyczna będąca członkiem „Klubu 20+” zobowiązuje się wpłacić:

- minimalną kwotę w wysokości 20 zł miesięcznie,

2.2. Wpłaty uiszczane przez osoby prawne reguluje każdorazowo zawarta umowa dotycząca dotacji sponsorskich.

 1. Wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne stanowią składkę członkowską Stowarzyszenia Klub Sportowy „START” Rymanów i są przeznaczone na realizację celów statutowych.
 2. Wpłaty dokonywane przez osoby prawne stanowią pieniężne dotacje sponsorskie przeznaczone na realizację celów statutowych.
 3. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na numer konta:

18 8636 0005 2001 0000 1137 0001

K.S „START” Rymanów ul. Bieleckiego 6, 38-480 Rymanów,

wpisując w tytule przelewu: „Klub 20+”, swoje imię i nazwisko, bądź firmę oraz okres na jaki jest dokonywana wpłata.

5.1. Wpłat można dokonywać również w siedzibie K.S „START” Rymanów u osób wskazanych na końcu regulaminu.

 1. Rozliczenie środków zebranych przez K.S. „START” Rymanów będzie dostępne dla do wglądu w siedzibie klubu.
 2. Zaleganie z opłacaniem składki przez okres 3 miesięcy, bądź nieprzedłużenie członkostwa na kolejny sezon spowoduje jego ustanie i skreślenie z listy członków „Klubu 20+”.

§2 PRZYWILEJE CZŁONKÓW

 1. Każdy członek „Klubu 20+” otrzymuje imienną legitymację członkowską. Legitymacje dla osób prawnych będą wydawane na okaziciela.
 2. Legitymacja członkowska osoby fizycznej identyfikuje jej właściciela jako członka zwyczajnego stowarzyszenia K.S. „START” Rymanów oraz uprawnia m.in. do:
  1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „prawo o stowarzyszeniach”*
  2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec Klubu,
  3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
  4. W imieniu osób prawnych uprawnienia te realizowane będą przez stosownie umocowanego delegata.
 3. Legitymacja członkowska osoby prawnej identyfikuje jej właściciela jako członka wpierającego stowarzyszenia K.S. „START” Rymanów oraz uprawnia m.in. do:

3.1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

3.2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec Klubu,

3.3 Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu,

 1. Każdy członek „Klubu 20+” zostanie wpisany na listę członkowską „Klubu 20+”, która dostępna będzie na oficjalnej stronie klubowej K.S „START” Rymanów pod adresem: startrymanow.pl
 2. Członkom klubu przysługuje bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy organizowane przez K.S. „START” Rymanów, jak również miejsce na trybunie oznaczone logiem „Klubu 20+” oraz tekstem REZERWACJA - z pierwszeństwem korzystania dla członków „Klubu 20+”.
 3. Dla członków Klubu przewidziano możliwość umieszczenia bezpłatnej reklamy na obiekcie sportowym oraz na oficjalnej stronie K.S „START” Rymanów.
 4. Przy okazaniu legitymacji tankując każde paliwo na stacji BP Rymanów członek Klubu otrzyma rabat 0,05 zł za każdy litr.
 5. Statut Towarzystwa K.S. „START” Rymanów dostępny jest w siedzibie Klubu.
 6. Deklaracja członka „Klubu 20+” K.S. „START” Rymanów dostępna do pobrania pod adresem: http://tiny.pl/gsvjt jak również na stadionie w dniu meczowym.

Wiesław Gryzowski - 502-218-442

Bartosz Biel - 509-367-394

Ze sportowym pozdrowieniem

Wiesław Gryzowski

Prezes Zarządu

* Art. 3. 1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

POBIERZ DEKLARACJĘ

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości